Baby's First Domain

Meaning of the name Fahim

Fahim \fa-him\ as a boy's name.

Similar baby names are Rahim, Ahim, Haim, Fahad, Felim, Nahum, Raham and Rahiem.

Available domain names for Fahim

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ