Baby's First Domain

Meaning of the name Newton

Newton \ne(w)-ton\ as a boy's name is of Old English origin, and the meaning of Newton is "new town". Place name first used as a given name in the 19th century. Entertainer Wayne Newton; scientist Isaac Newton.

Baby names that sound like Newton are Nathon and Natan. Other similar baby names are Benton, Fenton, Keaton, Keeton, Kenton, Lawton, Leyton, Nealon, Nevon, Newlin, Newman, Norton, Peyton, Renton, Seaton, Seton, Seeton and Teyton.

Available domain names for Newton

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ