Baby's First Domain

Meaning of the name Leroi

Leroi \l(e)-roi\ as a boy's name is a variant of Leroy (French), and the meaning of Leroi is "the king".

The baby name Leroi sounds like Laroy, Leroux and Leeroy. Other similar baby names are Leron, Ceri, Delroi, Deri, Elroi, Feri, Jerri, Gerri, Laron, Lerone, Leo, Leon, Levi, Liron, Lyron, Leeron, Loron, Terri, Troi and Zero.

Available domain names for Leroi

Searching for available domains...

Find the meaning of baby names

Girl names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Boy names that start with:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ